W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Szkoła Podstawowa nr 391 im. Macieja Aleksego Dawidowskiego ps. "Alek" ul. Filarecka 2, 01-582 Warszawa informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach. 

I. Wskazanie administratora 
Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 391 im. Macieja Aleksego Dawidowskiego ps. "Alek" ul. Filarecka 2, 01-582 Warszawa zwana dalej Szkołą Podstawową nr 391. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, prosimy o: 
1) kontakt z za pomocą skrzynki mailowej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
2) kontakt pisemny na adres: Szkoła Podstawowa nr 391 im. Macieja Aleksego Dawidowskiego ps. "Alek" ul. Filarecka 2, 01-582 Warszawa 

II. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych: 
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w zakresie i sposób określony w Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U z Dz.U. z 2017 r. poz. 59 z poźń.. zmian.) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U z 31 lipca 2017 r. poz. 1646). Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się w związku z realizacją obowiązku prawnego (przesłanka z art. 6 ust. 1 lit. c RODO), który ciąży na Szkole Podstawowej nr 391. 

III. Informacje o odbiorcach Państwa danych osobowych 
Informujemy, że Państwa dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców: 
1) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa (np. Policja, Prokuratura, Straż Graniczna, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, etc. – oczywiście tylko wtedy gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną; 
2) podmiotom świadczącym usługi wsparcia dla Szkoły Podstawowej nr 391 

IV. Okresy przetwarzania danych osobowych 
Państwa dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt II celów lub okres wskazany w przepisach prawa. W szczególności, Państwa dane osobowe zostaną usunięte po upływie okresu potrzebnego do wykazania przed organem nadzorczym faktu zrealizowania Państwa żądania lub odmowy realizacji wniosku. 

V. Prawa osoby, której dane dotyczą 
Mają Państwo między innymi prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, przy czym niektóre z tych praw mogą być ograniczone przez Ustawę Prawo Oświatowe oraz rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Szkole Podstawowej nr 391 jest p. Marcin Flicińskie-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.