Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 391 im. Macieja Aleksego Dawidowskiego ps. "Alek"

Szkoła Podstawowa nr 391 im. Macieja Aleksego Dawidowskiego ps. "Alek" zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 391 im. Macieja Aleksego Dawidowskiego ps. "Alek"

 • Data publikacji strony internetowej: 2011-08-23
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2011-08-23

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 1. Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.
 2. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
 3. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
 4. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
 5. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
 6. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
 7. Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
 8. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
 9. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Lidia Więckowska, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 277 16 30. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

Sposób dojazdu

Dojazd pociągami metra, linia M1. Stacja Plac Wilsona. Wyjścia posiadają schody oraz windy dla osób z niepełnosprawnością. Brak jest schodów ruchomych.

Możliwy jest dojazd autobusami i tramwajami, których przystanki znajdują się na pl. Wilsona oraz na ulicach Krasińskiego, Słowackiego i Mickiewicza.

Możliwy jest dojazd taksówką w pobliże wejścia głównego do budynku szkoły. Najbliższy postój taksówek znajduje się przy pl. Wilsona.

Wejście do budynku

Główne wejście znajduje się od strony ul. Teodora Teoplitza.

Szkoła nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Podjazd umożliwia jedynie wejście na teren sali gimnastycznej. Budynek nie posiada wind ani toalet dostosowanych na potrzeby osób niepełnosprawnych.

Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.

Brak pętli indukcyjnych w budynku.

W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich.

Aplikacje mobilne

Szkoła nie posiada aplikacji mobilnych.